Dynamiska processer

Erfarenheter av storgruppsprocesser visar att när deltagare får en större bild av det system de ingår i, resulterar det i ansvarsfullt engagemang som leder till stora och varaktiga framgångar.  De ser samband mellan olika aktörers verksamhet, mellan avdelningar, processer och relationer. När människor förstår "systemet" kan de bidra med intelligenta och välinformerade beslutsunderlag, som gynnar helheten.

Visionsarbete, strategisk planering, att skapa handlingsplaner är exempel på processer som behöver bred förankring. Det behövs att människor har varit medskapande i hela processen för att de ska stödja och genomföra planer och beslut.

De storgruppsprocesser som praktiseras idag bygger på att man samlar "hela systemet" (eller representativa delar av det) i rummet, kunskap och information flödar fritt, strukturerna uppmuntrar till samverkan och självorganisering genom dialog. Processen styrs genom individens egna val och ansvarstagande.

Hur stor är en stor grupp? Från ett dussin till ett par tusen.

Dynamiska mötesprocesser vilar på samspelet mellan två strategiska beslut:
Det ena handlar om VILKA behöver/får vara med och det andra om VAD mötet ska syssla med. I storgruppsprocesser betyder vilka = alla - en metafor för ett brett tvärsnitt av intressenter. Vad betyder att utforska hela systemet, inte styckvis problemlösning. Här finns också ett implicit HUR, d v s en struktur för delaktighet och dialog.

Några storgruppsprocesser som praktiseras idag är: Open Space Technology, Framtidsverkstad, Dialogcafé, Future Search, Appreciative Inquiry (Bejakande undersökning).

Användningsområden:

 • Strategisk planering
 • Lösa komplexa problem
 • Visioner och nytänkande
 • Implementering av nya arbetssätt/principer
 • Vitalisering av organisationen, stärka gemenskapen

Vad har storgruppsmetoder gemensamt?

Metoderna är lika mycket ett förhållningssätt som en metod.

 • Syftet är att skapa en gemensam grund för positiva förändringar i organisation/arbetssätt/produkter/ tjänster o s v
 • Kontinuerlig utvecklingsprocess som börjar före mötet och fortsätter efter mötet.
 • Systemtänkande - alla delar hänger ihop. Tar vara på den kollektiva visdomen.
 • På tvärs i byråkratiska strukturer
 • Mångfald - ser olikheter som berikande. Ta vara på dessa.
 • Människosyn - alla kan och vill ta ansvar utifrån sitt engagemang
 • Deltagarna är de verkliga experterna
 • Bygger på dialog med lika inflytande för alla deltagare, hög grad av delaktighet
 • Öppenhet - alla kan se och höra vad som sker. Dokumentation synlig för alla.
 • Cirklar, små och stora (inga konferensbord)
 • Tydlig struktur skapar trygghet
 • Neutral mötesledare