DIALOGCAFÉ
(World Café)

Syfte
Avsikten med ett dialogcafé (world café, kunskapscafé o dyl) är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen.

Antal deltagare:

minimum 12 upp till flera hundra

Konferensens längd:

2.5 till 5 timmar

Process

  • Små samtalsgrupper runt cafébord utforskar ett tema eller en eller flera frågeställningar. Vid bestämda tidpunkter byter deltagarna grupp, utom bordsvärden, som stannar vid respektive bord.
  • En välkomnande och trygg atmosfär är viktigt för en öppen dialog och kreativa genombrott.
  • Delaktighet och allas kreativa bidrag underlättas och uppmuntras genom enkla spelregler.
  • Kunskap växer fram ur en utmanande fråga. Att hitta kärnfrågan, den öppna frågeställning som skapar engagemang och mening är avgörande för resultatet.

Läs mer på www.theworldcafe.org