FUTURE SEARCH

Skaparlust använder de första stegen där olika perspektiv synliggörs och deltagarna skapar ”common ground”, d v s en gemensam bild av då och nu. Gruppen får en gedigen bas för de strategiska framtidsfrågor som sedan avhandlas i Open Space.

Nedan beskrivs en hel Future-Search-process.

Syfte
Används i en organisation eller ett område där man vill få en samsyn kring framtiden och göra upp gemensamma handlingsplaner.
 
Förutsättningar för en renodlad FS-process är:
Tillsammans med uppdragsgivaren sätter man samman en styrgrupp bestående av 6-12 personer representerande alla intressenter som ingår i ”systemet”.
I denna grupp deltar alla på lika villkor och uppdraget är att våga bjuda in alla upptänkliga intressenter till konferensen samt att fastställa ett tema.  I en organisation kan intressenter  t.ex. vara: arbetsgivare, medarbetare, kunder, samarbetspartners, fackliga organisationer osv.

Antal deltagare:

60-80 personer

Konferensens längd:

Två och en halv dag

Process
Steg 1.
Fokus på DET FÖRFLUTNA ­ syftar till att visa hur den gemensamma bilden av historien ser ut.  Finns en tidslinje på väggen där man individuellt fyller i sina upplevelser på det personliga planet, på det lokala planet och på det globala planet under olika tidsepoker.

Steg 2.
Blandade grupper bestående av olika intressenter bildas. Dessa analyserar/sammanfattar vad som kommit fram på tidslinjerna och presenterar sedan vad man kommit fram till och hur man har resonerat.

Steg 3.

Handlar om att titta på NUET. Vilka trender och tendenser finns i samhället (kring t.ex ekonomi, teknologi, ekologi, ideologi...) som påverkar vårt tänkande och handlande?
Här jobbar hela gruppen tillsammans och brainstormar kring en gigantisk mind-map

Steg 4.
Intressentgrupper formeras och diskuterar vilka de viktigaste tendenserna är ur just er intressentgrupps perspektiv. Vad är viktigt? Vad gör vi? Vad vill vi göra? Redovisning för alla på blädderblock.

Steg 5

Samma grupper diskuterar vad man känner sig stolt över i förhållande till temat och vad man känner sig ledsen över. Redovisning för alla på blädderblock.

Steg 6.

Nu formeras blandade grupper med syfte att föreställa sig hur man vill att FRAMTIDEN ska se ut. Gruppen skapar ett scenario som man sedan presenterar fantasifullt för resten av deltagarna.

Steg 7
Här jobbar hela konferensen tillsammans med att lista - vilka önskade framtidsscenarier som kommit fram i presentationerna
- vilka idéer som kommit fram kring HUR man ska nå dit.
- vilka tänkbara projekt och vilka djärva tankar som kommit fram
- vad man inte är överens om
- vilka tänkbara projekt som finns

Steg 8
Planering för framtiden dels en personlig handlingsplan och dels en plan för hur intressentgruppen vill arbeta framöver.

Läs mer på www.futuresearch.net